ക്ലയന്റുകളുടെ ആത്യന്തിക സംതൃപ്തി കൈവരിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ കൃത്യസമയത്തും കൃത്യസമയത്തും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം.

With the introduction of the quality management system we set the following strategic objectives, the achievement of which is with crucial meaning for the organization:

■ To meet the requirements of our customers
■ To preserve and expand the market share of our company
■ To work with a competent and loyal staff
■ To reduce nonconformities and losses due to poor quality
■ To maintain mutually benefcial relationships with our partners and suppliers
■ To develop and to use the quality management system of as a tool for achieving our objectives

The practical expression of the present policy realization is the successful implementation of a quality management system and continual improvement of its performance.

■ Warranty period ((Warranty will be as per powder manufacturers’ Technical Data Sheet)
10years for polyester powders
20years for super durable powders
30years for PVDF powders